Pri nákupe nad 25€ doprava zadarmo

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

Moritz Cafe s. r. o. (aktualizované 16/09/2021)

I. Všeobecné ustanovenia

  1. , Ľanárska 4529/5, 929 01 Dunajská Streda, IČO 53 653 378, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sr, vložka č.: 48757/T, je prevádzkovateľom internetového obchodu (ďalej len „e-shop„) a predávajúcim (ďalej len „Predávajúci„).
  2. Predávajúci vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP„), ktoré upravujú vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim pri predaji tovaru a poskytovaní služieb. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej s Predávajúcim a sú záväzné pre všetky zmluvné strany.
  3. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.
  4. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a súvisiacimi predpismi.
  5. Podnikateľom sa rozumie:
  6. osoba zapísaná v obchodnom registri,
  7. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  8. osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  9. osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené pre podnikateľov.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

  1. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Reklamačný poriadok, že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

II. Kúpna zmluva

Uzavretie kúpnej zmluvy:

Dodanie tovaru:

III. Cena a platobné podmienky

Cena:

Platobné podmienky:

IV. Doručenie a dodacie podmienky

Spôsoby a lehoty dodania:

Ostatné dojednania:

V. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy-spotrebiteľ:

Formulár na odstúpenie od zmluvy určený pre spotrebiteľov nájdete tu.

VI. Záručné podmienky

VII. Komunikácia

VIII. Ochrana osobných údajov

IX. Záverečné ustanovenia