Pri nákupe nad 25€ doprava zadarmo

Reklamačný poriadok Moritz Cafe s. r. o.

(aktualizované 16/09/2021)

I. Všeobecné ustanovenia

  1. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) spoločnosti Moritz Cafe s. r. o., Ľanárska 4529/5, 929 01 Dunajská Streda, IČO 53 653 378, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sr, vložka č.: 48757/T, (ďalej len „Predávajúci„).
  2. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť Predávajúcemu potrebnú  súčinnosť nevyhnutnú pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne  predlžujú o čas, v ktorom kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.
  3. Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom. Definície pojmov obsiahnuté v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami vo VOP. Pokiaľ tento Reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný vo VOP. Ak nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú platné a účinné právne predpisy.
  4. Prevzatím tovaru u podnikateľov je okamih jeho odovzdania predávajúcim kupujúcemu resp. prvému prepravcovi. V prípade, ak je  kupujúcim spotrebiteľ, je okamihom prevzatia tovaru spotrebiteľom od predávajúceho resp. prevzatie od dopravcu.

II. Dĺžka záruky

Lehota pre uplatnenie práv z vadného plnenia

III. Záručné podmienky

Kontrola tovaru pri prevzatí:

Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať, e-mailom, alebo poštou predávajúcemu.

V prípade prevzatia zásielky je kupujúci povinný bezodkladne oznámiť zjavné vady (množstevný a sortimentný rozdiel, znehodnotenie tovaru) e-mailom na adresu: info@moritzcafe.sk. Dodatočnú neskoršiu reklamáciu zjavných vád – neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky – bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.

Uplatnenie reklamácie:

Kupujúci môže vadný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu prevádzky predávajúceho. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík by mal byť označený viditeľne „REKLAMÁCIA“ a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu nákupného dokladu, podrobný popis vady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (hlavne spiatočná adresa a tel. číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu aj vady tovaru. Tento postup je odporúčaný aj kupujúcemu spotrebiteľovi, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak. Taktiež odporúčame zvoliť si požadovaný spôsob vybavenia reklamácie (výmena, dobropis).

IV. Výluky

V. Spôsob vybavenia reklamácie

Spotrebiteľ:

Podnikateľ:

VI. Záverečné ustanovenia

Formulár na odstúpenie od zmluvy určený pre spotrebiteľov nájdete tu.