Pri nákupe nad 25€ doprava zadarmo

Podmienky spracúvania osobných údajov

1.     ZÁSÁDY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.     ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.     AKÉ SÚ KATEGÓRIE PRÍJEMCOV VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

4.     USKUTOČŇUJE PREVÁDZKOVATEĽ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV MIMO EÚ ?

5.     AKÉ SÚ OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA?

6.     BUDE PREVÁDZKOVATEĽ POUŽÍVAŤ OSOBNÉ ÚDAJE NA AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE?

7.     AKÝMI PRÁVAMI DISPONUJETE V POSTAVENÍ DOTKNUTEJ OSOBY?

8.     POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ

9.     ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.   ZÁRUKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

V tomto dokumente nájdete informácie o tom, na aké účely spracúvame vaše osobné údaje, komu ich môžeme poskytnúť, aké sú vaše práva, ako aj informáciu, kde nás môžete kontaktovať v prípade, že máte otázku týkajúcu sa spracúvania vašich osobných údajov.

PREVÁDZKOVATEĽ: Moritz Cafe s. r. o., so sídlom Ľanárska 4529/5, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika, IČO: 53 653 378, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sr, vložka č.: 48757/T (ďalej len „Prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom internetového obchodu https://www.moritzcafe.sk/

1. ZÁSÁDY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky osobné údaje sú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – ďalej len „Nariadenie“).

Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa, prípadne prevádzkovateľom určení sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje na základe pokynov prevádzkovateľa a  v mene prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa, po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Vaše osobné údaje budú zálohované v súlade s  retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. V prípade, ak budú Vaše osobné údaje zálohované na záložných úložiskách, budú tieto údaje vymazané v súlade s jednotlivými pravidlami zálohovania. Údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na prechádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu.

2. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje na nasledovné účely v závislosti od Vášho postavenia v súvislosti s vykonanými aktivitami na stránke https://www.moritzcafe.sk/:

Objednávka tovaru/služby, uzavretie zmluvy na diaľku, spracovanie platby, dodanie tovaru/služby a ďalšie plnenie v zmysle VOP
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na účely vybavenia objednávky tovaru, doručenia tovaru a riadneho plnenia zmluvných povinností v zmysle VOP
Právny základ Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, čl. 6, ods. 1., písm. b) /spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo na základe žiadosti dotknutej osoby je nevyhnutné vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy/ Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, čl. 6, ods. 1., písm. f): /oprávnený záujem Prevádzkovateľa/ Hlavným oprávneným záujmom je záujem Prevádzkovateľa na plnení zmluvy v prípade doručenia na inú adresu;
Kategória osobných údajov bežne osobné údaje /meno; priezvisko; adresa fakturačná/doručenia; telefónne číslo; e-mail; údaje v poznámke k objednávke; údaje o osobe adresáta zásielky/
Lehota na výmaz osobných údajov do 6M od ukončenia zmluvného vzťahu
Registrácia, evidencia klientov/zákazníkov e-shopu
V prípade ak sa rozhodnete zaregistrovať sa a vytvoriť si účet na našom e-shope, za týmto účelom Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, po dobu platnosti súhlasu za nasledovných podmienok:
Právny základ Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, čl. 6, ods. 1., písm. a) /dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracovaním na jeden alebo viaceré konkrétne účely/
Kategória osobných údajov bežné osobné údaje /prihlasovacie údaje; meno; priezvisko; e-mail; adresa fakturačná/doručenia; údaje o realizovaných nákupoch a objednávkach; názov firmy/obchodné meno; IČO/DIČ; IČ DPH/
Lehota na výmaz osobných údajov po dobu platnosti súhlasu: doba platnosti súhlasu je 60 mesiacov odo dňa posledného prihlásenia registrovanej osoby
Kontaktný formulár B2B
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje záujemcov o veľkoobchodnú ponuku a spoluprácu za nasledovných podmienok
Právny základ Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, čl. 6, ods. 1., písm. b) /spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo na základe žiadosti dotknutej osoby je nevyhnutné vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy/
Kategória osobných údajov bežné osobné údaje /meno, priezvisko, spoločnosť, e-mail, telefónne číslo, ďalšie údaje uvedené dotknutou osobou prostredníctvom formuláru/
Lehota na výmaz osobných údajov do 6M od doručenia dopytu alebo ukončenia zmluvného vzťahu
Zasielanie obchodných oznámení – marketingová komunikácia
Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje za účelom zasielania marketingových a obchodných oznámení na základe Vášho súhlasu za nasledovných podmienok: V prípade ak ste našim zákazníkom/klientom a uskutočnili ste u nás nákup Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje za účelom zasielania marketingových a obchodných oznámení na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa za nasledovných podmienok:
Právny základ Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, čl. 6, ods. 1., písm. a) /dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracovaním na jeden alebo viaceré konkrétne účely/ alebo Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, čl. 6, ods. 1., písm. f) /oprávnený záujem Prevádzkovateľa/ Hlavným oprávneným záujmom je marketingová komunikácia so zákazníkmi, ktorí realizovali nákup u prevádzkovateľa
Kategória osobných údajov bežné osobné údaje /e-mailová adresa; údaje o realizovaných objednávkach/nedokončených objednávkach,…/
Lehota na výmaz osobných údajov 60 mesiacov odo dňa udelenia súhlasu v prípade ak je spracovanie založené na Vašom súhlase; po dobu nevyhnutnú za účelom marketingovej komunikácie v súvislosti s realizovaným nákupom;
Kontaktný formulár
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje osôb za účelom kontaktovania prostredníctvom kontaktného formuláru 
Právny základ Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, čl. 6, ods. 1., písm. f) /oprávnený záujem Prevádzkovateľa/ Hlavným oprávneným záujmom je komunikácia s klientmi a návštevníkmi obchodu
Kategória osobných údajov bežné osobné údaje /emailová adresa, meno, priezvisko, prípadne údaje uvedené dotknutou osobou v obsahu správy/
Lehota na výmaz osobných údajov do vybavenia požiadavky dotknutej osoby

Ďalšie účely spracovania údajov:

Evidencia a vybavenie reklamácií
Kategórie dotknutých osôbKlient/zákazník
Právny základ Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, čl. 6, ods. 1., písm. c) /zákonná povinnosť vyplývajúca zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/ Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, čl. 6, ods. 1., písm. b) /spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo na základe žiadosti dotknutej osoby je nevyhnutné vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy/
Kategória osobných údajovmeno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefonický kontakt, ďalšie údaje nevyhnutné na vybavenie reklamácie (údaje k reklamovanému tovaru)
Lehota na výmaz osobných údajov5 rokov po ukončení reklamačného konania
Vedenie účtovníctva, spracovanie účtovnej a daňovej agendy
Kategórie dotknutých osôbosoby uvedené v účtovných dokladoch
Právny základ Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, čl. 6, ods. 1., písm. c) /zákonná povinnosť vyplývajúca zo zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Kategória osobných údajovosobné údaje uvedené v účtovných a daňových dokladoch v rozsahu bežných osobných údajov
Lehota na výmaz osobných údajovdo 6 M od uplynutia 10 rokov od splnenia daňovej povinnosti
Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zmluvy, škody a iného právneho titulu
Kategórie dotknutých osôbfyzické osoby – účastník súdneho/exekučného konania resp. mimosúdneho vymáhania a osoby oprávnené konať v ich mene, dotknuté osoby, iné fyzické osoby v postavení účastníkov konania
Právny základ Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, čl. 6, ods. 1., písm. f) /oprávnený záujem Prevádzkovateľa – Hlavným oprávneným záujmom je preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov/
Kategória osobných údajovbežné osobné údaje / napr. meno, priezvisko a adresa pobytu, adresa na doručovanie v elektronickej forme, podpis, ďalšie osobné údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu súdnych/mimosúdnych sporov, vymáhania náhrady škody a pohľadávok,…/
Lehota na výmaz osobných údajovjednotlivé lehoty uchovávania sú rôzne od uplatňovaného práva/nároku v zmysle ustanovení  §100-§114 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, minimálne 10 rokov od právoplatného skončenia súdneho/mimosúdneho vymáhania
Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb a porušení ochrany podľa zákona č. 18/2018 Z. z., evidencia uplatnených práv dotknutých osôb podľa Kapitoly III a oznámení podľa čl. 33 a 34 Nariadenia
Kategórie dotknutých osôbdotknuté osoby, ktorých sa podanie na uplatnenie práva týka; dotknuté osoby, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka
Právny základ Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, čl. 6, ods. 1., písm. f) /oprávnený záujem Prevádzkovateľa – Hlavným oprávneným záujmom je evidencia uplatnených práv dotknutých osôb a oznámení porušenia ochrany osobných údajov/
Kategória osobných údajovbežné osobné údaje týkajúce sa uplatnenia práva, osobné údaje týkajúce sa prípadného porušenia ochrany
Lehota na výmaz osobných údajovdo 6 M od uplynutia 5 rokov od uplatnenia práva resp. vzniku porušenia ochrany
Zabezpečovanie správy siete (sieťová bezpečnosť, informačná bezpečnosť)
Kategórie dotknutých osôbklient/zákazník; návštevník e-shopu, dotknuté osoby, ktorých sa podanie na uplatnenie práva týka; dotknuté osoby, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, osoby, ktoré prejavili záujem o kontaktovanie, osoby uvedené v účtovných dokladoch;
Právny základ Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, čl. 6, ods. 1., písm. f) /oprávnený záujem Prevádzkovateľa – Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečenie sieťovej a informačnej bezpečnosti/
Kategória osobných údajovbežné osobné údaje
Lehota na výmaz osobných údajovjednotlivo podľa vymedzenej spracovateľskej operácie, kritérium na určenie – osobné údaje sa spracúvajú na pravidelnej každomesačnej báze správcom siete

3. AKÉ SÚ KATEGÓRIE PRÍJEMCOV VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

− Oprávnené osoby/zamestnanci prevádzkovateľa

− Partneri zabezpečujúci dopravu tovaru

– Poštové podniky v zmysle zákona č. 324/2011 Z. z.

− Partner zabezpečujúci zasielanie marketingovej komunikácie

− Partner zabezpečujúci spracovanie účtovnej agendy

− Partner zabezpečujúci marketingové aktivity

− Subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

4. USKUTOČŇUJE PREVÁDZKOVATEĽ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV MIMO EÚ ?

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov mimo EÚ.

5. AKÉ SÚ OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA?

Prevádzkovateľ vykonal pred začiatkom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb  tzv. test proporcionality (porovnávací test)  pre každý nižšie uvedený oprávnený záujem, v ktorom posúdil jeho legitímnosť, nevyhnutnosť, vhodnosť, proporcionalitu ako aj aplikáciu primeraných záruk pre ochranu práv a slobôd dotknutých osôb.

Oprávnenými záujmami prevádzkovateľa sú v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia:

a) Zabezpečovanie správy siete (sieťová a informačná bezpečnosť)
b) Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov
c) Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb a oznámení porušenia ochrany osobných údajov
d) Komunikácia s klientmi a návštevníkmi obchodu prostredníctvom kontaktného formuláru
e) Marketingová komunikácia so zákazníkmi
f) Plnenie zmluvy v prípade doručenia objednaného tovaru na inú adresu – spracovanie údajov osoby adresáta zásielky

6. BUDE PREVÁDZKOVATEĽ POUŽÍVAŤ OSOBNÉ ÚDAJE NA AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE?

Prevádzkovateľ nebude používať Vaše osobné údaje na automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

7. „Cookies“

Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť použité webovými stránkami, aby zefektívnili užívateľovu skúsenosť. Zákon hovorí, že môžeme ukladať súbory cookie na vašom zariadení, ak sú nevyhnutné pre prevádzku týchto stránok. Pri všetkých ostatných typoch súborov cookie potrebujeme váš súhlas. Táto stránka používa rôzne typy cookies. Niektoré cookies sú tu umiestnené službami tretích strán, ktoré sa objavujú na našich stránkach. Svoj súhlas so Zásadami cookies môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať na našej webovej stránke. Pri kontaktovaní nás ohľadom Vášho súhlasu uveďte id. č. súhlasu a jeho dátum. Upozorňujeme, že odmietnutie súborov cookie môže mať za následok obmedzenú funkčnosť našej webovej stránky. Viac informácií o súboroch cookies používaných na stránke prevádzkovateľa nájdete o Cookies

8. AKÝMI PRÁVAMI DISPONUJETE V POSTAVENÍ DOTKNUTEJ OSOBY?

9. POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ, UPLATŇOVANIE PRÁV

Vaše žiadosti o rozsahu, oprávnenosti a ďalších informáciách, týkajúcich sa spracúvania osobných údajov alebo otázky o ochrane osobných údajov môžete uplatniť u prevádzkovateľa na adrese: info@moritzcafe.sk Vašu žiadosť vybavíme bezplatne okrem výnimky podľa čl. 15 ods. 3 Nariadenia  najneskôr do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti.

10. ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov dodržiava nasledujúce zásady:

osobné údaje spracovávame len zákonným spôsobom a osobitne dbáme na to, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutých osôb

osobné údaje získavame len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nikdy ich nespracovávame spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

spracúvame len tie osobné údaje, ktoré sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú

dbáme na to aby nami spracúvané osobné údaje boli správne, podľa potreby ich aktualizujeme.

osobné údaje uchovávame vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

osobné údaje vždy spracúvame iba spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov.

ako prevádzkovateľ pristupujeme zodpovedne k dodržiavaniu základných zásad spracúvania osobných údajov.

11.  ZÁRUKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia, ktoré sú spracované v dokumentácii k ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ vypracoval bezpečnostnú politiku a smernice upravujúce postup pri spracúvaní osobných údajov s osobitným dôrazom na ochranu práv dotknutých osôb.